Masz pytania? Dzwoń: +48 503 419 391

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy wantedstyle.pl prowadzony pod adresem domeny www.wantedstyle.pl (dalej zwaną Witryną) przez Barbara Szołtysik , działalność gospodarcza z siedzibą w Piekarach Śląskich , (dalej zwaną Sklepem Internetowym) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz informowania Państwa o nowościach i promocjach w naszym sklepie. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

Anonimowość:
Użytkownicy korzystający ze sklepu wantedstyle.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych usług serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych wszystkim podmiotom spełniającym wymogi do tego, aby móc się zapoznać z treścią tych ogłoszeń, wówczas ujawniane są tylko następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu. Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu.

Dlaczego zbierane są i w jakich celach informacje o Użytkowniku ?
Poza celami, którym służy sklep wantedstyle.pl, administrator serwisu zbiera informację o Użytkowniku w następujących celach :

 • reakcja na prośby, uwagi lub reklamacje Użytkowników
 • personalizacja przeglądanych przez danego Użytkownika stron sklepu wantedstyle.pl
 • sprawdzanie i identyfikacja uprawnień dostępu do poszczególnych zasobów serwisu wantedstyle.pl zapobieganie problemom jakie mogą pojawić się w funkcjonowaniu sklepu wantedstyle.pl
 • wysyłanie do Użytkowników informacji o produktach, usługach i promocjach sklepu wantedstyle.pl, lub jego partnerów

Uprawnienia Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w sklepie wantedstyle.pl. Każdy Użytkownik ma zapewnioną możliwość samodzielnej kontroli swoich danych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie, w odpowiednim do tego miejscu w serwisie dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Jeżeli Użytkownik uzna to rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się do Administratora wysyłając e-mail przez formularz kontaktowy.

Ochrona danych
Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój sklepu wantedstyle.pl mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie zawsze informował na łamach serwisu.

Uwagi praktyczne dot. korzystania ze sklepu wantedstyle.pl. Jeżeli Użytkownik korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług sklepu wantedstyle.pl wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych o Użytkowniku. Podane przez Użytkownika dane i informacje przy rejestracji w serwisie znane są tylko temu Użytkownikowi i Administratorowi oraz osobom z nim współpracującym, które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności, a za działania których Administrator odpowiada jak za swoje własne. Administrator gwarantuje, że dopóki Użytkownik nie zamieści ogłoszeń, ofert lub innych treści na łamach Serwisu, które podlegają ujawnianiu innym jego Użytkownikom wraz z danymi i informacjami, które w takim przypadku podlegają ujawnianiu, Administrator nie ujawni nikomu danych i informacji wprowadzonych przez Użytkownika do serwisu, chyba że będzie to wynikiem wniosków lub żądań podmiotów, które mają prawo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do otrzymania tych danych od Administratora. Mimo powyższego, Użytkownik zawsze powinien zachowywać ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji, a w szczególności danych dostępowych do konta w serwisie. Administrator serwisu jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania Użytkowników sklepu wantedstyle.pl dotyczących zachowania poufności danych i informacji. Ewentualne zapytania należy kierować przezformularz kontaktowy lub e-mail

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych z dnia 25.05.2018 r.

W związku z tym, że 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; „RODO”) chcielibyśmy poinformować, że Pana/Pani dane osobowe znajdują się w bazie VALTER Barbara Szołtysik www.wantedstyle.pl i jako ich Administrator – zgodnie z obowiązującymi przepisami –dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Nasze dane kontaktowe to: VALTER Barbara Szołtysik ul. Wyszyńskiego 11 41-940 Piekary Śląskie ; mail: info@wantedstyle.pl
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w oparciu o art. 6 ust.1 w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, marketingu bezpośredniego produktów lub usług oraz przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile została wyrażona zgoda na ich otrzymywanie.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Sprzeciw można wyrazić wysyłając maila na adres: info@wantedstyle.pl
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane naszym partnerom biznesowym, usługobiorcom i innym podmiotom działającym na nasze zlecenie związku z wykonaniem umowy, której jesteś stroną, lub na mocy której świadczymy Ci usługi, w szczególności firmie kurierskiej w celu wykonywania usług w zakresie przewożenia przesyłek.
 5. W razie konieczności przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego będziemy przekazywać Twoje dane jedynie do państw, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych decyzją Komisji Europejskiej.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: info@wantedstyle.pl lub na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
 7. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w razie uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

NEWSLETTER

Salon firmowy

DH Perła
Piekary Śląskie
ul. Wyszyńskiego 11

Kontakt

Pn - Pt 10:00 - 15:00
So 9:00 - 13:00
tel: 503419391